ธรรมภิบาลในการดูแลธุรกิจ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

ธรรมภิบาลในการดูแลธุรกิจ

นโยบายนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับ ลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับ ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ตัวแทน นายหน้า

หนังสือตกลงยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเสนอขาย ผ่านช่องทางพนักงาน ลูกจ้าง หรือผ่านอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท

แบบคำขอการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันภัยและการเงิน หรือ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมคู่ค้า หรือ พันธมิตรทางการค้า

นโยบายการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษา ความลับ และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ท่านสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอม โดยไม่มีผล ต่อการพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนบุคลของบริษัท ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรายชื่อบริษัทพันธมิตร ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถ เปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมผ่านศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1726